Disclaimer

De op deze website gepresenteerde informatie is door MULTICORE met zorg samengesteld, maar de betrouwbaarheid ervan kan niet worden gegarandeerd en het staat MULTICORE dan ook vrij om op elk moment wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. MULTICORE kan niet instaan voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze website verstrekte informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

MULTICORE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele storingen van deze website. MULTICORE aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op de website van MULTICORE.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van MULTICORE.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.