VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN

 

 

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van MULTICORE
gevestigd te Overasselt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen, onder nummer 51900882 aldaar gedeponeerd.

1. TOEPASSELIJKHEID.

1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door MULTICORE. gedane aanbiedingen en offertes, met MULTICORE gesloten overeenkomsten en aan MULTICORE verleende opdrachten, zowel van nationale als internationale aard.                                                                                                                                                        2. Onder “afnemer’’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon die met MULTICORE een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).                                                                                                       3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door MULTICORE schriftelijk met afnemer zijn overeengekomen.                      4. Indien MULTICORE bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met afnemer heeft gemaakt, kan afnemer zich bij latere overeenkomsten daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.                                                                        5. In het onderhavige geval dat afnemer zijn eigen inkoop voorwaarden heeft zullen ten alle tijden de algemene verkoop en- leveringsvoorwaarden van  prevaleren tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen afnemer en MULTICORE. Dit dient dan plaats te vinden op verzoek van de afnemer. Deze frase geldt onverminderd bij opdrachten en leveringen aan het buitenland.

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES en OVEREENKOMSTEN

1. Alle door MULTICORE gedane aanbiedingen en offertes, hetzij
in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders – daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers of werknemers van MULTICORE -, zijn immer vrijblijvend.
2. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden van MULTICORE binden deze laatste niet, voor zover zij niet schriftelijk door haar directie zijn bevestigd. Als personeelsleden van MULTICORE zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers die geen deel uitmaken van de directie van MULTICORE.
3. Alle offertes hebben een maximale geldigheidsduur van 14 dagen na offertedatum tenzij anders beschreven in de offerte.
4. Een overeenkomst tussen MULTICORE en afnemer komt eerst
tot stand indien en nadat een order schriftelijk door een daartoe bevoegde van de afnemer is ondertekend voor akkoord en retour gestuurd naar MULTICORE, dan wel bij gebreke daarvan MULTICORE tot levering overeenkomstig de order is overgegaan. Als datum van de totstandkoming van de overeenkomst zal dan gelden de datum van de schriftelijke bevestiging van de order door of namens MULTICORE respectievelijk de datum van levering.
5. Indien door MULTICORE een overeenkomst gesloten wordt
met twee of meer partijen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst.
6. MULTICORE is bevoegd ter uitvoering van de aan haar verstrekte
leveringsopdracht derden in te schakelen en de prijs hiervoor door te berekenen aan afnemer.
7. Bij franco leveringen wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd. Bij elke andere wijze van verzending op verzoek van afnemer komen de meerkosten ten laste van afnemer.

3. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden exclusief BTW.
2. Tenzij uitdrukkelijk bij orderbevestiging overeengekomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen eventuele:

A. Aanloopkosten, waaronder mede begrepen teken- en cliché–kosten.

B. Verpakking- en behandelingskosten.
3. Bij orderprijzen lager dan € 600,- (excl. BTW) kunnen naast de verzendkosten tevens administratiekosten in rekening worden gebracht.
4. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is MULTICORE gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
5. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
6. Indien de kostprijsverhoging conform lid 4 echter meer dan 15 % bedraagt, is afnemer bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop afnemer daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
7. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht c.q. overeenkomst zijn voor rekening van afnemer.

4. LEVERING/LEVERTIJD

1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld en binden MULTICORE niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata, mits binnen redelijke grenzen, geeft afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enigerlei verplichting van afnemer uit de overeenkomst.                                                                                                                                                                           
3. Aan de leveringsplicht van MULTICORE zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van de goederen. Het ontvangstbewijs door afnemer ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van afnemer. Ook draagt afnemer het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze zaken voor afnemer, MULTICORE en/of voor derden mocht ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                  4. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de leveringsopdracht niet tijdig door afnemer aan MULTICORE ter beschikking zijn gesteld dan wel tijdige levering niet mogelijk is door enig toedoen van afnemer, wordt de leveringsdata in ieder geval met die termijn opgeschort dan wel met een aantal dagen, welke MULTICORE redelijk voorkomt om alsnog aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.
5. Bij niet tijdige aflevering dient afnemer te allen tijde MULTICORE schriftelijk ingebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERGANG

1. Tot op het tijdstip waarop de afnemer aan al zijn betalings- en overige verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van MULTICORE.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 5 is MULTICORE gerechtigd het geleverde terug te nemen, wanneer afnemer enige 
verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 6.1 voordoet. Afnemer verleent MULTICORE hiertoe onherroepelijke machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke waarvan afnemer een boete van   € 5.000,00 per dag verbeurt, onverminderd het recht van MULTICORE om volledige schadevergoeding te vorderen.                                                                              3. Ingeval MULTICORE het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst door overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1 ontbonden.     4. Afnemer is verplicht MULTICORE direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door MULTICORE geleverde, voor zover dat (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer zich enige omstandigheid van artikel 6.1 voordoet. Mocht later blijken, dat afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij een boete verschuldigd ten bedrage van 30 % van het verschuldigde bedrag, excl. BTW, met een minimum van € 500,00.

5. Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van MULTICORE :
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren 
en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;                                                                                                                                                                                                      – alle aanspraken van afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan MULTICORE op de manier die wordt omschreven in artikel 3:239 BW;                                                                                                                                                                                                – de vorderingen die afnemer verkrijgt jegens zijn opdrachtgever bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door MULTICORE geleverde zaken te verpanden aan MULTICORE op de manier die worden voorgeschreven in artikel 3:239 BW;                                                                                                                    – de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van MULTICORE;                                                                                                           – op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die MULTICORE ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

6. OPZEGGING BEËINDIGING OVEREENKOMST

1. MULTICORE behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en)
met afnemer onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien afnemer:
A. In staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling c.q. faillissement aanvraagt, dan wel onder bewind wordt gesteld.
B. Enige (betaling)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
C. Een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming.
D. Het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en is MULTICORE daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst, rente en kosten.
3. De post “winstderving” bedraagt tenminste 15 % van de overeengekomen prijs met een minimum van € 500,00 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” zal de hoogte hebben van de wettelijke handelsrente.

7. RISICO-OVERGANG

Het door MULTICORE geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van levering voor risico van
afnemer. Dit geldt ook wanneer afnemer zelf de goederen afhaalt of laat afhalen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van MULTICORE uit hoofde van de met
afnemer gesloten overeenkomst is beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, excl. BTW., subsidiair tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt;
2. MULTICORE is niet aansprakelijk voor de kleur-, vorm-, materiaalkeuze e.d. van afnemer van de geleverde goederen en materialen en staat er niet voor in dat de geleverde goederen en materialen geschikt zijn voor het gebruik dat afnemer voorstaat. MULTICORE verplicht zich immers slechts tot levering van de zaken.
3. Geringe kleurafwijkingen alsmede afwijkingen in kwantiteit van 10% of minder zijn geen reden voor afkeuring.
4. MULTICORE is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de voor het afdrukken van de uniforme artikelcode of enig ander 
soortgelijke code door zijn afnemer gegeven film-masters of enig ander soortgelijk materiaal, of voor de moeilijkheden of de gevolgen van moeilijkheden optredende bij het gebruik van de gedrukte code. Onder de door afnemer verstrekte film-masters worden eveneens verstaan de door de afnemer goedgekeurde proeven van drukwerk met een uniforme artikelcode.                                                                                                                                                                                                               5. Foutieve opslag van de zaken door de afnemer sluit aansprakelijkheid van de zijde van MULTICORE uit.

6. De afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen MULTICORE kunnen doen gelden nadat het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik genomen, be- of verwerkt is. Afnemer heeft de plicht voor verwerking een ingangscontrole uit te voeren en bij bezwaren, voor bewerking, direct MULTICORE hiervan in kennis te stellen voor verder overleg.
7. MULTICORE gebruikt voor de bedrukking normale inkten. Indien
de afnemer aan het drukwerk bijzondere eisen stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van licht- en alkalibestendigheid, wrijfvastheid, enz. dan moet hij dit tevoren uitdrukkelijk vermelden. Ook indien MULTICORE deze eisen accepteert, kunnen geringe afwijkingen hierop geen aanleiding geven tot weigering van de zaken of aansprakelijkheid van MULTICORE doen ontstaan.
8. MULTICORE stelt alleen drukproeven ter beschikking indien de afnemer hier uitdrukkelijk om vraagt en betaald, of indien MULTICORE dit gewenst acht.
9. Drukproeven welke door afnemer voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
10. Partijen sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van MULTICORE uit voor de gevolgen van de (on)bruikbaarheid van het zogenaamde
EAN-symbool (“streepjescode’) of enige andere code, op verzoek van afnemer aangebracht op het door MULTICORE geleverde, en voor de gevolgen van het onjuist lezen van een zodanige code door de daarvoor gebruikte apparatuur, een en ander behoudens toerekenbare tekortkoming van  MULTICORE bij de vervaardiging. Zonder specifieke schriftelijke aanwijzingen van afnemer worden de orders uitgevoerd met in de branche gangbare stoffen volgens normale productiemethoden.
11. Iedere verdere aansprakelijkheid, het zij voor directe, het zij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
12. Afnemer vrijwaart MULTICORE voor alle vervolgingen, eisen of andere acties van derden, voor zover deze het gevolg zijn van aansprakelijkheid en/of schade aan de zijde van afnemer, tenzij de door afnemer verrichte handelingen en/of omissies het gevolg zijn van het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de contractuele verplichtingen van MULTICORE.

9. BETALING

1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij contant ten kantore van MULTICORE hetzij op een door MULTICORE aan te wijzen bankrekening.                                                                                                                                                       2. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking.                                                                                                                                                                  3. Indien MULTICORE het factuurbedrag niet binnen de termijn van 30 dagen van afnemer heeft ontvangen, is afnemer (zonder
ingebrekestelling) van rechtswege in verzuim; afnemer is over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente met een minimum van 1 % per maand, geldend gedurende de tijd waarin koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
4. Indien de betaling van een factuur niet binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum is ontvangen en wanneer MULTICORE alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens afnemer neemt, is deze gehouden tot betaling van de door MULTICORE te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de te betalen hoofdsom (of gedeelte daarvan) met een minimum van € 250,00 onverminderd eventuele door afnemer krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten.

5. Alle betalingen door of namens afnemer geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente en voorts in mindering op de hoofdsom van de oudste openstaande factuur.

6. Indien afnemer met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is MULTICORE gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn gedurende afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van MULTICORE om na ingebrekestelling de order(s) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen MULTICORE tot op dat moment te vorderen heeft. Alsdan heeft MULTICORE tevens recht op schadevergoeding volgens artikel 6.                                                                                                                                                                    7. MULTICORE is ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd om ten allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven.

10. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat MULTICORE wegens buitengewone omstandigheden zoals brand, verkeers- belemmeringen of transportproblemen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop MULTICORE redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de order overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.                                                                                                                                                                                                                                                                      2. In geval van overmacht is MULTICORE gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat MULTICORE tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer gehouden is. MULTICORE is gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde naar rato aan afnemer te factureren.
3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 20 werkdagen is afnemer evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
4. Bij beëindiging als voren bedoeld is MULTICORE gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is MULTICORE niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan afnemer.

11. KLACHTEN

1. Afnemer verplicht zich de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken met betrekking tot kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken inderdaad voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.                                                                                                                                                                                                 
2. Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij MULTICORE ter zake schriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij MULTICORE niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te controleren en herstellen, hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.                                                                                                                                         3. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na ontvangst van een zaak of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat afnemer een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan MULTICORE schriftelijk dient aan te geven, onder overlegging van bewijsmateriaal, wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. Reclames betreffende de facturen dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na verzenddatum door middel van een aangetekend schrijven in bezit te zijn van MULTICORE.                                                                                                                                                                                      4. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames/klachten niet meer door MULTICORE in behandeling genomen. Totdat MULTICORE op de klacht heeft gereageerd is het afnemer niet toegestaan de geleverde producten te verwerken tenzij afnemer heeft besloten geen reclames te doen gelden.

5. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.                                                   6. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, kunnen geen grond voor reclame opleveren. Het betreft hier onder meer, doch niet uitsluitend, afwijkingen in kleur en kwantiteit als bedoeld in artikel 8 lid 3. Reclames omtrent het gestelde in artikel 8, ten aanzien waarvan derhalve de aansprakelijkheid derhalve is uitgesloten, worden niet in behandeling genomen.                                                                                                                                                                        7. Ook indien afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.

12. ANNULERING

1. Indien afnemer een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft MULTICORE het recht afnemer annuleringskosten van minimaal een bedrag van € 500,00 in rekening te brengen, welke in navolgend tijdschema berekend worden over de netto koopprijs:
A. Tot 31 werkdagen voor de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 35 %.                                                                                                                        
B. 30 – 20 werkdagen dagen voor de overeengekomen leveringsdatum 50 %                                                                                                                                                2. Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een order binnen 20 werkdagen voor overeengekomen leveringsdatum, en/of na gedeeltelijke uitvoering van de order kan niet worden voldaan.
3. Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het schrijven is de datum van annulering.

13. AUTEURSRECHTEN/GEHEIMHOUDING / OVERDRAAGBAARHEID

1. MULTICORE behoudt zich alle industriële en intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, recepturen en auteursrechterlijke werken voor, ook wanneer afnemer een order heeft geplaatst.
2. Het is afnemer verboden de door MULTICORE geleverde producten te kopiëren, veranderen, reproduceren, zonder uitdrukkelijke toestemming van MULTICORE. Bij overtreding hiervan verbeurt afnemer een boete van € 50.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van MULTICORE alle nog lopende contracten te ontbinden en schadevergoeding/winstderving te vorderen conform het bepaalde in artikel 6.
3. MULTICORE zal maatregelen nemen zodat alle aan MULTICORE door afnemer ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de order. MULTICORE zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van afnemer niet aan derden kenbaar maken.
4. MULTICORE zal redelijke aanwijzingen van afnemer omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
5. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met MULTICORE gesloten overeenkomst over te dragen. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat afnemer MULTICORE hiervan op de hoogte heeft gesteld en uitdrukkelijke schriftelijke instemming van MULTICORE heeft verkregen.
6. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de afnemer dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De afnemer vrijwaart MULTICORE in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

7. Volgt geen order op een besteld recept, als onder 13.1 bedoeld, dan wordt dit na 1 maand in rekening gebracht, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij MULTICORE blijft.                                                                                                                                                                                                                   8. Auteursrechten zijn in de kosten der recepturen niet begrepen.

14. GESCHILLEN

1. Op elke aanbieding, offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtsbehandeling die daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands
Recht van toepassing. Een geschil dat hieruit voortvloeit kan, indien de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Haarlem, tenzij MULTICORE het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats van afnemer wenst te brengen.
2. Indien door MULTICORE en afnemer gewenst kunnen partijen hun geschil voorleggen aan een arbitragecommissie met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep. Indien tot inschakeling van een arbitragecommissie wordt besloten, wordt hier reeds voor alsdan bepaald dat:
A. Een geschil is aanwezig wanneer 1 partij verklaart dat zulks het geval is.
B. Een arbitragecommissie bestaat uit 3 arbiters en hun uitspraak is bindend.
C. De benoeming van arbiters geschiedt als volgt: 1 door de eisende partij, 1 door de beklaagde partij en 1 door de beide arbiters aangestelde derde deskundige. Hun last duurt voort tot een eindbeslissing is gegeven.
D. Tenminste 1 der arbiters is een rechtskundige (meester in de rechten).
E. De arbiters dienen uiterlijk binnen 4 weken na het indienen van het desbetreffende verzoek te zijn benoemd.
F. Een verzoek tot het starten van de arbitrageprocedure geschiedt bij aangetekend schrijven aan de arbiters zodra deze zijn aangesteld. Dit schrijven geeft de geschillen en eisen duidelijk weer.
G. Een verzoek is niet meer ontvankelijk indien de prestatie waarop het geschil betrekking heeft langer dan 6 maanden is geleden.
H. Het geding zal worden gevoerd op de wijze door arbiters in iedere zaak te bepalen.
I. De arbiters zullen op bekwame termijn recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen van het recht gebonden te zijn.
J. De arbiters zijn bevoegd, hetzij van de eisende partij, hetzij van beide partijen, een voorschot als waarborg voor de voldoening van de kosten der arbitrage te vorderen.
K. De in het ongelijk gestelde partij zal tot een door de arbiters vast te stellen bedrag in de kosten der arbitrage, die van de wederpartij inbegrepen, worden veroordeeld.
L. Indien partijen over en weer op enige punten in het ongelijk worden gesteld, kunnen de kosten der arbitrage over hen worden verdeeld en die van partijen zelve geheel of ten dele tussen hen worden gecompenseerd.
M. De honoraria der arbiters, tot het door hen te bepalen bedrag, is onder de bovengenoemde kosten begrepen.
N. De arbiters zijn tot geheimhouding verplicht ter zake van alles wat hen in hun functie ter kennis komt.

MULTICORE,  Overasselt,  Maart 2021